Starttivalmennus Stara - hanke

Stara – starttivalmennushanke oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Tornion Työvoimalasäätiön toteuttama kolmivuotinen hanke ajalle 1.6.2015 – 31.12.2018. Hankkeen keskeisin tavoite oli saavuttaa ne asiakkaat, jotka eivät ole aktivointitoimenpiteiden piirissä ja jotka erinäisistä syistä ovat pudonneet tai ovat putoamassa pois yhteiskunnan toiminnoista.

Starttivalmennus oli pääasiassa 15 - 30 vuotiaille suunnattu matalimman kynnyksen palvelu, joka toimii niin sanotulla non-stop periaatteella. Toiminnalla pyrittiin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin silloin, kun avun tarve on akuutti.

Hankkeen lähtökohtana oli yhteistyöverkoston pyyntö synnyttää toimintaa sellaisille asiakkaille, joiden on vaikea sitoutua olemassa oleviin palveluihin. Alkuperäinen pyyntö tuli Tornion kaupungin sosiaalipalveluista ja hanketta suunniteltiin sittemmin yhdessä toimijaverkoston kanssa. Kaikkien yhteistyöverkostojen jäsenten yhtenäinen näkemys oli starttivalmennus tyyppisen palvelun tarpeellisuudesta

Hankkeen ytimessä oli toiminnallinen työote, ajan antaminen ja asiakkaan tuen tarpeen kokonaisvaltainen huomioiminen yhteistyössä asiakkaan muun tukiverkoston kanssa. Tarkoituksena oli ryhmätoimintojen tarjoaminen niin, että asiakkaalla oli hyvä syy ja tarvittava motivaatio lähteä kotoa pajalle.

Yksilövalmennusta tarjottiin asiakkaan tarpeiden mukaan ja muutenkin toiminta pyrittiin räätälöimään asiakkaan terpeen mukaiseksi. Perustoimintoja olivat elämänhallintataitojen teemat, ravitsemusasiat, terveys, liikunta, talous, opinnot ja työelämä. Starttivalmennuksessa asiakkaalla oli mahdollisuus kokea osallisuuden tunteita, saada vertaistukea ja sosiaalisia kontakteja oman ikäisten parissa, kokeilla ja tutustua asioihin, mihin muuten ei olisi ollut rohkeutta.

Starttivalmennus on arjenhallintataitojen ABC. Taitojen harjoittelu ympäristössä, missä on lupa epäonnistuakin turvallisesti, oli toiminnan yksi kiitosta saanut piirre.

Jokaiselle valmennukseen osallistuneelle tehtiin yksilöllinen suunnitelma, jonka tavoitteet asetettiin realistisiksi asiakkaan lähtötilanne huomioiden.

Starttivalmennuksen jaksojen keskipituus oli noin neljä kuukautta. Positiiviset eteenpäin menot olivat valmennuspäivien lisäämisiä, muille pajoille ohjautuminen yleensä kuntouttavan työtoiminnan sopimukselle, keskeytyneiden opintojen pariin palaaminen tai uuden ammattilinjan aloittaminen. Muutamia nuoria lähti myös työkkokeiluun ja jopa suoraan työelämään. Starttivalmennuksen asiakkaiden lähtötilanteet palveluun ohjautumisvaiheessa olivat kuitenkin yleensä sen verran haastavia, että ensimmäinen askel otettiin yleensä kuntouttavan tai koulun kautta.

Asiakkaita hankkeen aikana oli 161 henkilöä. Tavoite oli 40-60 henkilöä vuosittain. Tavoite toteutui tässä kohtaa. Asiakkaita oli 53 henkilöä vuodessa starttivalmennuksen piirissä. Miesten osuus valmennukseen osallistuneista oli 63%, naisten osuuden ollessa 37%. Sukupuolijakauma oli hyvin pitkälle odotusten mukainen. Starttivalmennukseen osallistuneiden asiakkaiden keski-ikä oli hivenen alle 25-vuotta. Suurimmalla osalla asiakkaista koulutuspohja oli peruskoulu.

Hankkeen yhtenä tärkeänä tavoitteena olii 70% positiivinen eteenpäin sijoittuminen. Hankkeen tuloksena 67% asiakkaista eteni positiivisesti suunnitelman mukaan.

OHJAUTUMINEN PALVELUUN

Asiakkaat ohjautuivat starttivalmennukseen pääasiassa verkoston kautta. Myös muilta säätiön pajoilta ja suoraan starttipajalle ohjautuvia asiakkaita oli hankkeen edetessä yhä suurempia määriä. Eniten asiakkaita ohjautui sosiaalitoimen, mielenterveyspalveluiden, a-klinikan ja etsivän nuorisotyön kautta.


Yhteystiedot

Sami Kurt, yksilövalmentaja
Puh: 040 575 8110

Tiina Lipponen, yksilövalmentaja
Puh: 040 573 0095

Kulleronkatu 7
95400 Tornio


© 2020 Tornion Työvoimalasäätiö

Sähköposti: info@tyovoimalasaatio.fi tai suoraan henkilölle etunimi.sukunimi@tyovoimalasaatio.fi